Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania

01. Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to Twój „finansowy autoportret" – obraz tego, jak solidnie regulujesz swoje zobowiązania. Składają się na nią informacje przekazywane do BIK przez banki lub SKOK-i na temat Twoich kredytów (także jeśli występowałeś w roli poręczyciela), pożyczek, korzystania z kart kredytowych/debetowych oraz limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

 

Banki i SKOK-i przekazują do BIK zarówno informacje pozytywne (o terminowych spłatach), jak i negatywne (o opóźnieniach lub zaległościach).

 

Jeśli wszystkie swoje zobowiązania spłacasz w terminie, wtedy masz pozytywną historię kredytową.

02. Dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową?

Mając pozytywną historię kredytową, jesteś dla instytucji finansowych wiarygodnym klientem. To ważne. Dzięki temu możesz np. szybciej uzyskać kredyt lub negocjować obniżenie związanych z nim opłat czy prowizji.

 

Informacja o tym, że nie spłacasz swych zobowiązań w terminie odbija się na Twojej wiarygodności oraz obniża zdolność kredytową. To może zwiększyć koszty kredytu lub wręcz uniemożliwić jego otrzymanie.

 

Brak historii kredytowej sprawia, że jesteś dla instytucji finansowej anonimowy - trudno wtedy oszacować, czy będziesz terminowo spłacać swoje zobowiązania. W wielu krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, budowanie pozytywnej historii kredytowej jest standardem. Konsumenci zaciągają drobne kredyty po to, by dzięki regularnym spłatom, sukcesywnie budować wizerunek osoby godnej zaufania.

 

Jeśli chcesz, aby pozytywna historia kredytowa zawsze była Twoim atutem, pozwól instytucjom finansowym mieć do niej wgląd także wtedy, gdy już spłacisz wszystkie kredyty lub pożyczki. Wystarczy, że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych po wygaśnięciu zobowiązania.

 

(zobacz też: 08. Jak długo informacje o mnie są przechowywane w BIK?).

03. Czym jest ocena punktowa?

Przed udzieleniem kredytu banki i SKOK-i muszą ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie Tobie pieniędzy. Pomaga im w tym ocena punktowa (ang. score). Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że spłacisz wszystko w terminie.

 

Ocenę punktową BIK wylicza na podstawie Twojej historii kredytowej. Jeśli wszystkie kredyty spłacałeś w terminie, wpłynie to pozytywnie na Twoją ocenę punktową. To zwiększy Twoje szanse na otrzymanie kolejnego kredytu.

Jeśli w BIK nie ma informacji o Tobie (bo np. nigdy nie brałeś kredytu), wtedy Twoja ocena punktowa nie zostanie naliczona.

 

O czym musisz pamiętać?

  • Czasem wystarczy 1 dzień różnicy, aby ocena punktowa uległa zmianie (bo w BIK pojawią się nowe informacje na temat Twoich kredytów).
  • Ocena punktowa to nie wszystko, co bank lub SKOK bierze pod uwagę. Każda z tych instytucji ma dodatkowo własne sposoby oceny ryzyka.

Ocena punktowa BIK przyjmuje wartości od 192 do 631 punktów; dodatkowo prezentowana jest w postaci gwiazdek (od 1 do 5 gwiazdek)


 

Zobacz, jak możesz sprawdzić swoją ocenę punktową.

 

Więcej informacji o ocenie punktowej i scoringu znajdziesz w Poradniku: Wszystko co chcielibyście wiedzieć o ocenie punktowej.

04. Kiedy moje dane trafiają do BIK?

Twoje dane są prze­sy­ła­ne do BIK za każdym razem, gdy skła­dasz wnio­sek o kredyt lub pożycz­kę w banku lub SKOK-u współ­pra­cu­ją­cym z BIK. Infor­ma­cja o Tobie trafia do BIK także wtedy, gdy ktoś skła­da wnio­sek o udzie­le­nie kredy­tu, w którym Ty wystę­pu­jesz jako porę­czy­ciel.

 

Następ­nie, już po udzie­le­niu kredy­tu lub pożycz­ki, do BIK spły­wa­ją infor­ma­cje o tym, jak spła­casz swoje zobo­wią­za­nia (termi­no­wo czy z opóź­nie­nia­mi). Dane te są prze­ka­zy­wa­ne (aktu­ali­zo­wa­ne) przez bank lub SKOK w terminie nie dłuższym niż 7 dni przez cały okres, w którym spła­casz swój kredyt.

 

(zobacz też: 08. Jak długo informacje o mnie są przechowywane w BIK?)

05. Od jakiej kwoty moje dane trafiają do BIK?

Nie ma żadnej „granicznej" kwoty. Dane przekazywane do BIK nie dotyczą kwot, ale ogólnie korzystania z produktów kredytowych, a szczególnie terminowości w spłacie rat. Do BIK trafiają zarówno informacje pozytywne (o ratach spłacanych w terminie), jak i negatywne (o opóźnieniach) bez względu na kwotę zobowiązania.

(zobacz też: 04. Kiedy moje dane trafiają do BIK?)

06. Czy mogę nie zgodzić się na przekazywanie informacji do BIK?

Współpraca z BIK to ustawowe uprawnienie banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów. Nie można więc nie zgodzić się na przekazywanie tych danych.

 

W przypadku instytucji finansowych spoza sektora bankowego wymagana jest Twoja zgoda na przekazywanie danych o Twojej historii kredytowej.

 

(zobacz też: Podstawy prawne działalności BIK).

07. Jakie informacje na mój temat są przekazywane do BIK?

W informacjach przekazywanych do BIK przez banki i SKOK-i znajdują się Twoje dane osobowe oraz szczegóły dotyczące Twoich kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu – np. hipoteczny, liczba i wysokość rat, waluta itp.

 

Największy wpływ na Twoją historię kredytową ma terminowość spłat Twoich lub poręczonych przez Ciebie kredytów. Do BIK spływają zarówno informacje o ratach spłacanych w terminie, jak i ewentualnych opóźnieniach w spłacie. Banki i SKOK-i przekazują również informacje o powstaniu zadłużenia, podjętej przez bank windykacji lub egzekucji należności, a także o zamknięciu rachunku (i powodach tego zamknięcia).

 

(zobacz też: 08. Jak długo informacje o mnie są przechowywane w BIK?).

08. Jak długo informacje o mnie są przechowywane w BIK?

Jeśli wszystkie zobowiązania regulujesz terminowo, dane o Twoim kredycie będą w BIK aż do czasu jego całkowitej spłaty.

 

Jeśli chcesz, aby instytucje finansowe miały dostęp do Twojej pozytywnej historii kredytowej także po spłacie kredytu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz to zrobić w banku lub SKOK-u, np. w chwili podpisywania umowy o kredyt lub w dowolnym momencie w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK. Wówczas dane będą przetwarzane tak długo, na jak długi okres wyrazisz zgodę, jednak nie dłużej niż 5 lat  od spłaty kredytu. Zgodę możesz też w każdej chwili wycofać.

 

W sytuacji, gdy nie spłacasz swoich zobowiązań terminowo, a opóźnienie przekroczyło 60 dni (i upłynęło już 30 dni od poinformowania Ciebie przez bank lub SKOK o tym opóźnieniu oraz o zamiarze przetwarzania danych bez Twojej zgody), wówczas BIK może przetwarzać Twoje dane przez okres 5 lat od spłaty kredytu.

 

Dodatkowo, nowelizacja ustawy Prawo bankowe z kwietnia 2007 r. (dostosowująca polskie regulacje do Dyrektyw Unii Europejskiej) umożliwiła przetwarzanie danych dotyczących kredytów przez okres 12 lat od dnia spłaty zobowiązania dla celów statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody, ale też nie wpływa w żaden sposób na Twoją historię kredytową.

09. Kto ma dostęp do informacji zgromadzonych w BIK?

Dostęp do tych danych mają instytucje upoważnione, typu prokuratura, sądy oraz banki i SKOK-i współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że banki i SKOK-i, a więc instytucje ustawowo upoważnione do udzielana kredytów, mogą wysłać do BIK zapytanie tylko wówczas, jeśli regularnie przekazują do BIK informacje na temat zobowiązań swoich klientów.

 

Dostęp do informacji na temat Twojej historii kredytowej mogą mieć także podmioty finansowe spoza sektora bankowego, jeśli wyrazisz na to zgodę. Na przykład, jeśli będziesz starać się kredyt w  innej instytucji niż bank lub SKOK, ta instytucja może – wyłącznie na podstawie Twojej zgody – zwrócić się do BIK o udostępnienie danych na Twój temat w celu oceny ryzyka kredytowego.

 

Ty również masz dostęp do danych zgromadzonych na swój temat. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, możesz pobierać Informację Ustawową nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Jeśli chcesz częściej sprawdzać swoją historię kredytową, skorzystaj z Profilu Kredytowego Plus.

10. Czy mogę sprawdzić, jakie informacje znajdują się w BIK na temat innych osób?

Nie, nie jest to możliwe. Dane zgromadzone w BIK chronione są tajemnicą bankową.

 

Dostęp do nich mają banki i SKOK-i współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności, instytucje upoważnione, typu prokuratura, sądy oraz inne instytucje spoza sektora bankowego, jeśli wyrazisz zgodę na sprawdzenie Twojej historii kredytowej.

 

Ty możesz sprawdzić tylko dane na swój temat, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Żeby pobrać dane innej osoby, musisz okazać notarialne upoważnienie.

 

(zobacz też: 09. Kto ma dostęp do informacji zgromadzonych w BIK?)

11. Czy spadkobierca może sprawdzić historię kredytową spadkodawcy?

Dane dotyczące historii kredytowej osoby zmarłej są objęte tajemnicą bankową.

 

Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo bankowe, informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udzielone sądowi w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym.

 

BIK może również udzielić informacji bezpośrednio spadkobiercy, jeśli ten przedstawi następujące dokumenty:

- akt zgonu spadkodawcy

- postanowienie sądu stwierdzające nabycie przez niego spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza*

- pisemny podpisany wniosek o udzielenie informacji zawierający dane identyfikacyjne zmarłego (imię/imiona, nazwisko, ostatni adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)

 

* należy przedstawić oryginał dokumentu lub kopię poświadczoną przez notariusza za zgodność z oryginałem

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście lub drogą korespondencyjną w Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK.

12. Dlaczego warto sprawdzić informacje na swój temat w BIK?

Zanim złożysz wniosek kredytowy – sprawdź, czego instytucja, w której starasz się o kredyt, dowie się z BIK o Twojej historii kredytowej.

 

Gdyby okazało się, że wśród informacji na Twój temat są jakieś nieścisłości, będziesz mieć szansę na ich wyjaśnienie jeszcze przed wizytą w oddziale. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i unikniesz niepotrzebnego stresu.

 

Z kolei pozytywna historia kredytowa może być podstawą do negocjacji lepszych warunków finansowych, np. obniżenia opłat i prowizji.

 

Profil Kredytowy Plus pozwoli Ci szybko sprawdzić swoją historię kredytową bez wychodzenia z domu!

 

Dzięki Profilowi Kredytowemu Plus możesz także:

  • skontrolować terminowość spłat własnych oraz poręczonych przez Ciebie kredytów,
  • sprawdzić poprawność swoich danych przekazywanych do BIK,
  • poznać swoją ocenę punktową
  • ochronić się przed wyłudzeniem kredytu na Twój dowód.

Dowiedz się więcej o ofercie BIK.

13. Jak mogę sprawdzić informacje na swój temat w BIK?

Jest kilka sposobów, by pobrać Raport BIK z informacjami na swój temat. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada.

 

Najprościej założyć konto w portalu BIK i skorzystać z oferty dla konsumentów. Przekonaj się, które z kont najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

 

Jeśli Twój bank ma w ofercie produkty BIK, to swoją historię kredytową wraz z oceną punktową możesz sprawdzić także za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 

W przypadku, gdy nie chcesz korzystać z oferty BIK za pośrednictwem internetu, zapraszamy do Centrum Obsługi Klientów BIK, do wybranych placówek banków lub na pocztę. Możesz również wysłać do BIK pisemny podpisany wniosek o udostępnienie informacji zawierający dane identyfikacyjne (imię/imiona, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu).

14. Jak często mogę sprawdzać informacje na swój temat w BIK?

Jeśli założysz konto na portalu BIK,  będziesz mógł sprawdzać swoją historię kredytową tak często, jak zechcesz generując płatny raport Profil Kredytowy Plus.

 

Bezpłatną Informację Ustawową możesz pobrać tylko raz na 6 miesięcy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

15. Jak często informacje o mnie są aktualizowane w BIK?

Przekazywanie danych do BIK przez współpracujące banki i SKOK-i następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od momentu całkowitej spłaty zobowiązania, jego wygaśnięcia, stwierdzenia nieistnienia zobowiązania, korekty wysokości, aktualizacji innych informacji czy powstaniu nowego zobowiązania.  BIK dokonuje aktualizacji przekazanych danych w ciągu maksymalnie 7 dni.

 

(zobacz też: 04. Kiedy moje dane trafiają do BIK?)

16. Czy BIK może usunąć moje dane?

BIK może usunąć Twoje dane tylko na pisemny, uzasadniony wniosek banku lub SKOK-u, który te informacje przekazał. Samodzielnie BIK nie modyfikuje ani nie usuwa przechowywanych danych, jest jedynie ich administratorem.

17. Czy BIK może dokonywać zmian w przechowywanych danych?

BIK samodzielnie nie modyfikuje danych przekazywanych przez instytucje finansowe. Jeśli w ocenie banku lub SKOK-u należy wprowadzić korektę (np. jakaś informacja jest nieaktualna lub nieprawdziwa), wówczas, na podstawie pisemnego wniosku od instytucji, która te dane przekazała, BIK zobowiązany jest dokonać zmiany.

 

Pamiętaj! Jeśli zauważysz jakąkolwiek nieścisłość w informacjach na swój temat, zwróć się do banku lub SKOK-u, który przekazał te dane do BIK.  Nazwę instytucji, która przekazała te dane, znajdziesz m.in. w Profilu Kredytowym Plus.

18. Co zrobić, jeśli znajdę błędy w informacjach na mój temat w BIK?

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub wątpliwości odnośnie informacji na swój temat zgromadzonych w BIK, skontaktuj się z bankiem lub SKOK-iem, który przekazał te dane do BIK. Nazwę instytucji, która przekazała te dane, możesz znaleźć m.in. w Profilu Kredytowym Plus.

 

BIK jest jedynie administratorem danych przekazywanych przez banki i SKOK-i – dlatego nie może poprawiać niepoprawnych czy nieaktualnych informacji.

 

(zobacz też: 17. Czy BIK może dokonywać zmian w przechowywanych danych?)

19. Czy BIK decyduje o przyznaniu kredytu?

Decyzja o przyznaniu kredytu jest zawsze samodzielną decyzją instytucji, w której ubiegasz się o kredyt.

 

Rola BIK ogranicza się do przekazania informacji o Twojej historii kredytowej. BIK nie przekazuje ponadto żadnych rekomendacji.

 

Na podstawie informacji zawartych w historii kredytowej oraz w oparciu o Twoją zdolność kredytową oceniane jest ryzyko związane z udzieleniem Ci kredytu. Ostateczna decyzja zależy wyłącznie od instytucji finansowej, w której złożyłeś wniosek o kredyt. Każda z nich posiada własną politykę przyznawania kredytów.

20. Czy otrzymam kredyt, jeśli nie mam wyłącznie pozytywnej historii w BIK?

Informacje z BIK na temat Twojej historii kredytowej są informacjami pomocniczymi dla banków oraz SKOK-ów. Decyzja o przyznaniu Tobie kredytu zależy od polityki kredytowej instytucji, w której złożyłeś wniosek.

 

Pamiętaj, że im krócej zalegasz ze spłatą, tym lepiej. Dlatego staraj się regulować ewentualne zaległości tak szybko, jak to jest możliwe. Podobnie – im mniejsza jest kwota Twoich zaległości, tym mniej szkodzisz swojej historii kredytowej.

 

Musisz pamiętać, że jeśli opóźnienie w spłacie Twoich kredytów przekroczyło 60 dni (i minęło 30 dni od momentu poinformowania Cię przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania danych bez Twojej zgody), wówczas BIK może przetwarzać te dane przez 5 lat od momentu zamknięcia rachunku (spłaty zobowiązania).

 

(zobacz też: 19. Czy BIK decyduje o przyznaniu kredytu?)

21. Czy banki często korzystają z informacji zgromadzonych w BIK?

Tak, korzystanie z raportów kredytowych BIK jest już stałym elementem procedur kredytowych.

 

Banki oraz SKOK-i sprawdzają historię kredytową, ponieważ pomaga ona w rzetelnej ocenie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Dzięki temu instytucje mogą sprawdzić, czy osoba ubiegająca się o kredyt jest godna zaufania.

22. Dlaczego BIK przez niektórych uznawany jest za „czarną listę”?

To nieporozumienie. BIK mylony bywa z BIG-ami, a więc biurami informacji gospodarczej, które prowadzą rejestry dłużników.

 

BIK nie jest „czarną listą". Banki oraz SKOK-i, zgodnie z przepisami prawa, przekazują do BIK informacje o Twojej historii kredytowej. Dane są przesyłanie od chwili zaciągnięcia kredytu (także gdy jesteś poręczycielem) aż do jego spłaty, niezależnie od tego, czy spłacasz terminowo, czy też pojawiła się zaległość. Aż 90% informacji zgromadzonych w BIK to informacje pozytywne, a więc dotyczące zobowiązań regulowanych w terminie.

 

Dzięki temu, że BIK gromadzi pełne informacje na temat Twoich kredytów (także tych już spłaconych, o ile wyraziłeś na to zgodę), możliwe jest budowanie pozytywnej historii kredytowej.

 

(zobacz też: 23. Czym różni się BIK od BIG?)

23. Czym różni się BIK od BIG?

Biuro Informacji Kredytowej działa, by tworzyć i utrzymywać zaufanie pomiędzy Tobą a bankami i SKOK-ami. Dzięki BIK instytucje finansowe mają rzetelne informacje o wiarygodności osób ubiegających się o kredyt, a Ty możesz wykazać się pozytywną historią kredytową.

 

BIK gromadzi i udostępnia bankom oraz instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów informacje zarówno pozytywne (terminowe spłaty zobowiązań), jak i negatywne (opóźnienia w spłacie, windykacje). Nie ma znaczenia kwota, której dotyczy informacja. Właśnie to są najważniejsze różnice między BIK a BIG-ami.

 

Biura informacji gospodarczej z założenia gromadzą głównie negatywne informacje o zaległych zobowiązaniach przekraczających 200 złotych w przypadku konsumentów oraz 500 zł w przypadku przedsiębiorców. Informacje dotyczą nie tylko spłat kredytów, ale też opóźnień w zapłacie rachunku np. za energię, telefon, czynsz. Dane te są przekazywane do BIG-ów przez wierzycieli (po uprzednim poinformowaniu dłużnika i jeśli zaległość jest dłuższa niż 60 dni), a usuwane po dokonaniu zapłaty. Nie powstaje zatem żadna historia kredytowa, poza bieżącą, negatywną informacją o istnieniu długu.

 

Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z jednym Biurem Informacji Gospodarczej – BIG InfoMonitor.

24. Co to jest BIK Pass?

BIK Pass to dowód Twojej dobrej historii kredytowej. Może potwierdzić Twoją wiarygodność oraz umożliwić skorzystanie z dedykowanych ofert instytucji finansowych.  

 

Dzięki BIK Pass możesz pokazać innym, że jesteś osobą wiarygodną finansowo dzięki pozytywnej historii kredytowej. Twoja historia kredytowa działa na Twoją korzyść w wielu sytuacjach.

 

Zależy Ci na kredycie z niższym oprocentowaniem, czy może aby bank zapłacił za Ciebie pierwszą ratę?

Chciałbyś otworzyć rachunek rozliczeniowy na atrakcyjnych warunkach, a może wykupić ubezpieczenie z niższą składką?

 

BIK Pass zawiera:

  • Twoje dane osobowe
  • Ocenę punktową
  • Informacje o terminowości spłat kredytów

 

BIK Pass-a udostępniasz innym wysyłając kod dostępu lub drukując go.

 

Udostępnij go osobom, które chcesz przekonać, że warto Ci zaufać, ale również poproś 
o BIK Pass tych, którym Ty chciałbyś zaufać.

25. W jakich sytuacjach udostępniać swoje dane?

26. Jaki zakres swoich danych możesz pokazać innym?

27. Jak wygenerować i udostępniać kod dostępu?

Do każdego pobranego BIK Pass-a dostajesz 3 kody dostępu, które służą do sprawdzenia BIK Pass online. Możesz przekazać je osobie, której chcesz udostępnić swoje dane. Dzięki temu udowadniasz, że dokument jest autentyczny. BIK Pass możesz dodatkowo wydrukować.

28. Czy banki korzystają z tej samej oceny punktowej BIK, którą może pobrać konsument z BIK?

Oceny punktowe udostępniane konsumentom w raportach BIK są naliczane w oparciu o tą samą metodologię, z której korzysta większość banków.

W przypadku banków, które wykorzystują inny model scoringowy, ocena punktowa pobrana przez bank będzie miała inną wartość liczbową, niż ta, która znajdzie się w raporcie pobranym przez konsumenta.

29. Czy ocena punktowa pobrana przeze mnie i przez bank w tym samym dniu może się różnić?

Warto pamiętać, że ocena punktowa BIK naliczana jest w momencie złożenia zapytania przez bank, czy konsumenta. Dlatego jeśli między pobraniem raportu przez bank i przez konsumenta wystąpiły istotne zmiany w historii kredytowej, prezentowana na nich ocena punktowa może być różna. Nie są to jednak częste przypadki.