Obowiązki ustawowe

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone  przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015, poz.128 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem, banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

  • bankom informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013;
  • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;
  • instytucjom kredytowym informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
  • instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim na zasadzie wzajemności, informacji stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego.

Informacje gromadzone i udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie obejmują dane osobowe chronione przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z zapisami tej ustawy, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne między innymi wtedy, kiedy zezwalają na to przepisy prawa. Takim szczególnym upoważnieniem ustawowym dla Biura Informacji Kredytowej S.A. do przetwarzania danych osobowych (w tym danych obejmujących tajemnicę bankową) jest art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015, poz.128 z późniejszymi zmianami).

Wejście w życie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wpłynęło na możliwość nawiązania współpracy z Biurami Informacji Gospodarczej, i związanym z tym poszerzeniem zawartości informacyjnej raportów kredytowych o dane zgromadzone w tych Biurach.

Ponadto, Biuro Informacji Kredytowej S.A. jako instytucja, której funkcjonowanie reguluje Prawo Bankowe, może na podstawie art. 12a. ust.3 Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych gromadzić i udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych informacje dotyczące użytkowników instrumentów płatniczych.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. udostępnia informacje instytucjom ustawowo upoważnionym. Zapytania związane z zasadami i cennikiem udzielania informacji w tym trybie należy kierować do Centrum Obsługi Klienta.

Zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), każdy ma prawo do wglądu w dane zgromadzone na jego temat. Dlatego raz na 6 miesięcy możesz pobrać Informację Ustawową BIK. Zawiera ona dane zgromadzone na Twój temat, któr są przetwarzane, wraz ze wskazaniem podmiotów, które przekazały je do BIK.

Znowelizowana Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na wszystkich kredytodawców obowiązek dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Ocena ryzyka może być dokonywana na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy (art.9). Przez bazy danych rozumie się m.​in. zbiory prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Bazą taką są zasoby informacyjne BIK dotyczące zobowiązań kredytowych konsumentów. Podmioty spoza sektora bankowego mogą uzyskać dostęp do informacji o historii kredytowej klienta tylko na podstawie jego zgody.