O BIK

Podstawy prawne działalności BIK Podstawy prawne działalności BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało utworzone  przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015, poz.128 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem, banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

 

  • bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013;
  • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;
  • instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
  • instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim – na zasadzie wzajemności, informacji stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego.

Informacje gromadzone i udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie obejmują dane osobowe chronione przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z zapisami tej ustawy, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne między innymi wtedy, kiedy zezwalają na to przepisy prawa. Takim szczególnym upoważnieniem ustawowym dla Biura Informacji Kredytowej S.A. do przetwarzania danych osobowych ( w tym danych obejmujących tajemnicę bankową) jest art. 105 ust 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2015, poz.128 z późniejszymi zmianami).

 

Wejście w życie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wpłynęło na możliwość nawiązania współpracy z Biurami Informacji Gospodarczej, i związanym z tym poszerzeniem zawartości informacyjnej raportów kredytowych o dane zgromadzone w tych Biurach.

 

Ponadto, Biuro Informacji Kredytowej S.A. jako instytucja, której funkcjonowanie reguluje Prawo Bankowe, może na podstawie art. 68 ust.4 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych zbierać i udostępniać ich wydawcom informacje dotyczące posiadaczy elektronicznych instrumentów płatniczych.

 

Biuro Informacji Kredytowej S.A. udostępnia informacje instytucjom ustawowo upoważnionym. Zapytania związane z zasadami i cennikiem udzielania informacji w tym trybie należy kierować do Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta BIK (na numer tel. 22 348 44 44 lub 22 310 44 44, bądź też poprzez formularz kontaktowy).

 

Znowelizowana Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na wszystkich kredytodawców obowiązek dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Ocena ryzyka może być dokonywana na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy (art.9). Przez bazy danych rozumie się m.in. zbiory prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Bazą taką są zasoby informacyjne BIK dotyczące zobowiązań kredytowych konsumentów.  Podmioty spoza sektora bankowego mogą uzyskać dostęp do informacji o historii kredytowej klienta tylko na podstawie jego zgody.