Praca w Grupie BIK

Grupa BIK jest miejscem pracy dla ponad 400 osób. Oferujemy naszym pracownikom ciekawą pracę przy zachowaniu stabilnych warunków zatrudnienia. Unikatowy charakter naszej działalności – jesteśmy jedynym biurem kredytowym w Polsce – powoduje, że musimy łączyć cechy nowoczesnej instytucji technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. To wymarzone miejsce do pracy i rozwoju dla ambitnych ludzi.

W swojej działalności Grupa BIK kieruje się pięcioma wartościami:

zaufanie

klient

realizacja

innowacyjność

współpraca

Każda z nich opisuje ważny dla nas obszar i wpływa na nasze postawy. Wartości te prezentujemy zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz w kontaktach z klientami i partnerami. To uniwersalne zasady naszej firmy.

 • Praca u nas

 • Praktyki i programy studenckie

 • Oferty pracy

Praca u nas

Dla każdego praca w Grupie BIK może mieć inne dominujące zalety. Dla jednych największą będzie prestiż firmy, inni będą zadowoleni z pakietu socjalnego. Dla jeszcze innych na pierwszym planie znajdą się atmosfera lub wysokość zarobków, atrakcyjność systemów motywacyjnych, czy też możliwości rozwoju.

Staramy się zaproponować pracownikom odpowiednie benefity, systemy szkoleniowe oraz możliwości rozwoju wewnątrz organizacji. Dużą korzyścią jest też stabilność naszej firmy, a co za tym idzie, również stabilność zatrudnienia. BIK to jedyna tego typu firma w Polsce. Praca u nas pozwala zdobyć unikatowe doświadczenie zawodowe i może być też świetnym początkiem kariery w branży finansowej. Nasi pracownicy zostają z nami na lata.

 • Jak przebiega proces rekrutacyjny?

  Proces jest prosty. W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci składają dokumenty aplikacyjne. Dokumenty przechodzą wstępny proces selekcji – czyli weryfikacji pod kątem formalnych wymogów na dane stanowisko. Dlatego ważne jest, aby kandydat przygotował aplikację z myślą o stawianych wymaganiach. Chodzi o to, aby przeanalizować swoje umiejętności i doświadczenie oraz opisać w CV pożądane przez nas kompetencje.

  Następnym krokiem są spotkania z kandydatami. Odbywają się z bezpośrednim przełożonym oraz w niektórych przypadkach z przedstawicielem HR. Spotkanie trwa około 40 min. Staramy się poznać kandydata od strony merytorycznej i osobowościowej, a z drugiej strony przedstawić, jak wygląda praca w Grupie BIK.

  Staramy się, aby po rozmowie każda ze stron była zainteresowana wzajemną współpracą. Zazwyczaj decyzja o zaproponowaniu zatrudnienia odbywa się po jednym spotkaniu, czasami manager wyższego szczebla zaprasza wyselekcjonowanych kandydatów na dodatkowe spotkanie. Proces rekrutacji kończy się procesem adaptacyjnym.

 • O co najczęściej pytamy podczas rozmów kwalifikacyjnych?

  Bardzo istotne dla nas jest doświadczenie i realne umiejętności kandydata, osiągnięcia i sukcesy. Jego podejście do obowiązków, ale także osobowość. Pytania oscylują oczywiście wokół oczekiwanego profilu zawodowego, ale rozmowa kwalifikacyjna jest też okazją do poznania się obu stron.

  Nie zadajemy pytań osobistych, ale jeśli kandydat chce dodać coś o sobie, chętnie wysłuchamy. Kandydat też ma możliwość zadawania pytań. Chcemy, aby po rozmowie miał poczucie, że jest dobrze poinformowany na temat pracy u nas. Obie strony muszą być zadowolone i pewne, że wspólna praca będzie satysfakcjonująca.

 • Czego oczekujemy od kandydatów do pracy?

  Wymagania podawane są w oczekiwanym profilu, który jest częścią ogłoszenia o pracę. Ważne są kwalifikacje formalne, takie jak doświadczenie, wyksztalcenie kierunkowe, kursy specjalistyczne. A także takie cechy, jak kreatywność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Praktyki i programy studenckie

Grupa BIK prowadzi szereg działań edukacyjnych kierowanych do studentów. Prowadzimy wykłady na uczelniach, wspieramy w pisaniu prac magisterskich i doktorskich, prowadzimy płatne praktyki oraz organizujemy konkursy.

Pracodawcy coraz bardziej cenią i poszukują kandydatów, którzy mieli okazję zastosować swoją wiedzę w praktyce i mają już pewne doświadczenie zawodowe.

Praktyki studenckie w Biurze Informacji Kredytowej to doskonała okazja, żeby wziąć udział w bieżącej pracy, a także w projektach rozwojowych w ramach różnych obszarów działalności naszej firmy. Dzięki praktykom możesz zdobyć niezbędne umiejętności, a jednocześnie podzielić się swoimi pomysłami i nowatorskim spojrzeniem na wiele tematów.

W okresie lipiec-wrzesień 2015 zrealizowaliśmy kolejny cykl płatnych praktyk w różnych obszarach naszej organizacji:

 • Departament Rynku Bankowego
 • Departament Rynku Detalicznego
 • Biuro PR i Komunikacji
 • Departament Zasobów Informacyjnych
 • Biuro Testów i Zapewnienia Jakości
 • Biuro Zarządzania Projektami
 • Departament Utrzymania Aplikacji i Infrastruktury

 

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Nowo­cze­sne Zarzą­dza­nie Bizne­sem (NZB) to program który powstał przy współ­pra­cy kilku insty­tu­cji: Biura Infor­ma­cji Kredy­to­wej, Biura Infor­ma­cji Gospo­dar­czej Info­Mo­ni­tor, Związ­ku Banków Polskich i Krajo­wej Izby Rozli­cze­nio­wej. Jest on prowa­dzo­ny na styku nauki i bizne­su i zakła­da zacie­śnie­nie współ­pra­cy między nauką i prak­ty­ką gospo­dar­czą.

W ramach Progra­mu NZB może­cie wziąć udział w wykła­dach, semi­na­riach i dniach otwar­tych, które reali­zo­wa­ne są na wszyst­kich 132 uczel­niach zaan­ga­żo­wa­nych w projekt.

Więcej o programie NZB: http://www.nzb.pl/

Oferty pracy

Nasze oferty publikujemy w największych portalach poświęconych tematyce pracy i rekrutacji.

Aktualne oferty pracy w Grupie BIK