BIK dostarcza informacje, które umożliwiają instytucjom finansowym ocenę ryzyka kredytowego. W tym celu przetwarzamy informacje na temat historii kredytowej i dodatkowo pozyskujemy dane z rejestrów publicznych. Dane zgromadzone w BIK służą również konsumentom, ponieważ pomagają im w kontrolowaniu swoich kredytów i pożyczek.

Możesz sprawdzić, jakie dane na Twój temat są w BIK. Najszybciej dowiesz się tego z Raportu BIK. Przysługuje Ci też prawo dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych. Te informacje udostępniamy w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Klauzula Informacyjna (MSiG i KRZ)
Klauzula Informacyjna (AML)

BIK pobrał dane z publicznie dostępnych rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) i/lub Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG). Zamieszczenie danych w tych rejestrach następuje z mocy prawa i nie jest do tego wymagana zgoda osoby, której takie dane dotyczą. Wysłana informacja jest spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO.

BIK gromadzi istotne informacje z różnych źródeł, żeby ocena sytuacji klientów była możliwie kompleksowa. Dane przetwarzane w KRZ i MSiG są publicznie dostępne i każdy może uzyskać do nich dostęp. Dzięki temu, że w BIK przetwarzamy dane o upadłości i restrukturyzacji, instytucje współpracujące z BIK oraz klienci indywidualni mają do nich łatwiejszy dostęp, co np. pozwala na szybszą obsługę klientów występujących o pożyczkę lub kredyt.

BIK posiada prawnie uzasadniony interes, aby te dane przetwarzać. Podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i pozyskiwanie zgody osób, których dane figurują w KRZ lub MSiG na takie przetwarzanie nie jest wymagane.

Szczegółowe cele przetwarzania danych pobranych przez BIK znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

Każde żądanie dotyczące usunięcia danych pobranych z KRZ lub MSiG będzie rozpatrzone przez BIK indywidualnie.

Dane zostały pobrane przez nas ze wskazanych rejestrów i ich brzmienie nie zostało zmienione. Z żądaniem sprostowania danych najlepiej zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości jako administratora danych. Sprostowane dane będą widoczne również w BIK. Dane można skorygować także w BIK, jednak nie spowoduje to korekty danych w bazach źródłowych: KRZ i MSiG. Podmioty, które będą sprawdzać informację w wymienionych bazach, nadal będą otrzymywać niepoprawne dane.

To instytucja finansowa (np. bank, SKOK czy firma pożyczkowa)  decyduje o przyznaniu kredytu. Fakt ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji jest jednym z czynników branych pod uwagę w procesie oceny zdolności kredytowej, ale samo ogłoszenie upadłości nie powoduje automatycznego wykluczenia z możliwości otrzymania finansowania. Instytucja finansowa może wziąć pod uwagę to, na jakim etapie znajduje się postępowanie w sprawie upadłości, jaki jest plan spłaty i jaka była przyczyna problemów finansowych.

Dane osobowe będziemy przetwarzać co do zasady przez okres publikacji danych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub/oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wynikającym z odrębnych przepisów regulujących funkcjonowanie tych publikatorów, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia publikacji obwieszczenia lub ogłoszenia zawierającego dane osobowe w tym publikatorze. Szczegóły:


Część Kategorie danych osobowych Okres retencji
1.
(Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a; art. 5, art. 11 ustawy o KRZ)
Dane osobowe dotyczące osób, wobec których są albo były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 i 1298 oraz z 2021 r. poz. 1080) oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w rozumieniu art. 49125 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080).
Dotyczy to również danych osobowych zawartych w treści obwieszczeń dotyczących powyższych postępowań.
 1. Dane osobowe, co do zasady są usuwane po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą.
 2. Jeżeli jednak w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, to dane osobowe są usuwane:
  1. po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania tego układu
   albo
  2. po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa.
 3. Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie ustalony plan spłaty wierzycieli albo prawomocnie umorzono zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, to dane osobowe są usuwane:
  1. po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli
   albo
  2. po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli.
 4. Jeżeli w postępowaniu prawomocnie warunkowo umorzono zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, to dane są usuwane:
  1. po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli
   albo
  2. po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.
2.
(Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d; art. 5, art. 11 ustawy o KRZ)
Dane osobowe dotyczące osób, wobec których są albo były prowadzone postępowania upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe.
Dotyczy to również danych osobowych zawartych w treści obwieszczeń dotyczących powyższych postępowań.
Zastosowanie znajdują zasady określone powyżej, tj. w części 1 niniejszej tabeli.
3.
(Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b; art. 5; art. 11 ustawy o KRZ)
Dane osobowe dotyczące osób, wobec których są albo były prowadzone postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.
Dotyczy to również danych osobowych zawartych w treści obwieszczeń dotyczących powyższych postępowań.
Zastosowanie znajdują zasady określone powyżej, tj. w części 1 niniejszej tabeli.
4.
(Art. 2 ust. 1 pkt 2; art. 6, art. 11 ustawy o KRZ)
Dane osobowe wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.
Dotyczy to również danych osobowych zawartych w treści obwieszczeń dotyczących powyższych postępowań.
 1. Dane osobowe, co do zasady są usuwane po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą.
 2. Jeżeli jednak w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, to dane osobowe są usuwane:
  1. po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania tego układu
   albo
  2. po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa.

Zadzwoń do nas

Kontakt z BIK w sprawie danych z rejestrów publicznych:
22 647 85 55