Aplikacja BIK

Sprawdzaj BIK w telefonie!

 

Katalog produktów

Oferta Grupy BIK dla korporacji i firm z sektora usług finansowych.

Wsparcie oceny ryzyka kredytowego

Bankowy Raport Kredytowy Klient Indywidualny i Bankowy Raport Kredytowy – Przedsiębiorca

Raporty umożliwiające uzyskanie informacji o zobowiązaniach klienta indywidualnego lub przedsiębiorcy w bankach i SKOK-ach oraz w podmiotach niebankowych (firmy pożyczkowe, leasingi, itp.). Raporty BIK wspierają ocenę zdolności kredytowej i analizę ryzyka kredytowego klienta. Ponadto pomagają identyfikować sytuacje, dla których niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych czynności wyjaśniających pod kątem przeciwdziałania próbom wyłudzenia.

Bankowy Raport Monitorujący Klient Indywidualny oraz Bankowy Raport Monitorujący STANDARD – Przedsiębiorca

Raport pozwala na monitorowanie zobowiązań kredytowych swoich klientów a tym samym na ocenę ryzyka związanego z danym klientem w trakcie spłaty przez niego zobowiązań.

Bankowy Raport Monitorujący Klient Indywidualny – Przedsiębiorca

Raport pozwala na uzyskanie informacji o zobowiązaniach konsumenckich osób fizycznych powiązanych z firmą wnioskującą o udzielenie finansowania. Jest to szczególnie ważna informacja w przypadku oceny ryzyka związanego z finansowaniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Ocena punktowa (scoring)

Do każdego Raportu dotyczącego klienta indywidualnego można otrzymać informację o jego ocenie punktowej. Metoda oceny punktowej (scoring) jest modelem statystycznym, który na podstawie szerokiego zakresu informacji dotyczących historii i aktywności kredytowej klienta prognozuje prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych problemów w obsłudze zobowiązań klienta w ciągu 12 miesięcy od daty naliczenia oceny. Innymi słowy, ocena punktowa służy do prognozy ryzyka nieprawidłowej obsługi zaciągniętych zobowiązań.

Weryfikacja kontrahentów

Raport o Konsumencie, Raport o Przedsiębiorcy z bazy BIG InfoMonitor

Raport z bazy BIG InfoMonitor pokazuje, czy konsument bądź przedsiębiorca spłaca swoje zobowiązania (pozytywne informacje gospodarcze) czy też ma zaległości zgłoszone przez jego kontrahentów (negatywne informacje gospodarcze). Negatywną informacją gospodarczą jest w świetle przepisów informacja o zobowiązaniu na kwotę minimum 200 zł w przypadku konsumenta lub minimum 500 zł w przypadku przedsiębiorcy, o ile od terminu płatności upłynęło co najmniej 30 dni. Informacje z raportu pomogą Ci uniknąć współpracy z nierzetelnymi klientami. Średnio co 2 sekundy udostępniamy raporty o zadłużeniu przedsiębiorców i konsumentów.

Raport o Konsumencie, Raport o Przedsiębiorcy z BIG InfoMonitor, BIK i ZBP

Raport zawiera informacje z 3 baz danych: BIG InfoMonitor, BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ZBP (Związek Banków Polskich). Jest to kompletny obraz wiarygodności płatniczej Twoich kontrahentów. Można się z niego dowiedzieć, czy konsument bądź przedsiębiorca spłaca swoje zobowiązania w terminie (pozytywne informacje gospodarcze w bazie BIG InfoMonitor) czy też ma zaległości (negatywne informacje gospodarcze w 3 bazach). Raport umożliwia ocenę obciążeń finansowych m.in. wobec sektora bankowego oraz pozostałych uczestników rynku takich jak np. firmy telekomunikacyjne, energetyka, jednostki samorządu terytorialnego, firmy budowlane, hurtownie itd.

Raport o Konsumencie Plus, Raport o Przedsiębiorcy Plus

Raport zawiera informacje o zobowiązaniach z BIG InfoMonitor (zarówno pozytywne jak i negatywne informacje gospodarcze). Dodatkowo, znajdziesz tu podsumowanie czynnych zobowiązań kredytowych z Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz informacje z Bankowego Rejestru prowadzonego przez Związek Banków Polskich (ZBP). W 2017 roku udostępniliśmy ponad 21 mln raportów z BIG InfoMonitor.

Raport o Konsumencie PlusSco

Jest to raport o Konsumencie Plus zawierający dodatkowo ocenę punktową Konsumenta, czyli scoring. Jest to prognoza prawdopodobieństwa wystąpienia poważnych problemów w obsłudze zadłużenia produktów kredytowych przez daną osobę w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia oceny. Scoring wyliczany jest przez BIK na podstawie danych znajdujących się w BIK.

Raport o Konsumencie PlusSco+

Raport zawiera wszystkie dane, które znajdziemy w Raporcie PlusSco, tyle że poszerzone o informacje o statusach płatności zobowiązań kredytowych z ostatnich 36-ciu miesięcy. Raport kompleksowo wspiera proces zarządzania ryzykiem współpracy z danym Konsumentem. Pozwala uniknąć współpracy z nieuczciwymi klientami.

Raport z Prześwietl.pl

Raport z Prześwietl.pl jest doskonałym uzupełnieniem Raportu o Przedsiębiorcy. Zawiera m.in. dane rejestrowe firmy z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), strukturę właścicielską firmy i jej historię, informacje o artykułach prasowych, dotacjach unijnych, wygranych przetargach i sprawozdania finansowe. Pozwoli potwierdzić istnienie firmy i określić ryzyko współpracy z kontrahentem.

Raport o Zapytaniach w bazie BIG

BIG InfoMonitor rejestruje i przechowuje informacje o złożonych zapytaniach oraz udostępnionych raportach. Raport o zapytaniach dostarcza informacje o tym, kto interesował się w przeszłości Twoim partnerem biznesowym lub potencjalnym nowym kontrahentem. To możliwość sprawdzenia, czy np. podmioty z danej branży interesowały się już Twoim kontrahentem.

Monitorowanie siebie i kontrahentów

Monitorowanie kontrahenta w Rejestrze BIG

Z badań wynika, że 65% firm posiadających zatory płatnicze doświadczyło współpracy z podmiotami, które ogłosiły upadłość. Monitorowanie to usługa umożliwiająca bieżące śledzenie informacji o zmianach w bazie BIG InfoMonitor na temat Twoich kontrahentów. Zawsze gdy w rejestrze BIG InfoMonitor pojawi się niepokojąca informacja o monitorowanej przez Ciebie firmie, dowiesz się o tym z alertu e-mail, jaki wyślemy do Ciebie i będziesz mógł podjąć odpowiednie decyzje. Usługa ta pozwala na stały nadzór nad sytuacją finansową oraz aktywnością podmiotów, z którymi współpracujesz lub planujesz współpracę. Jest doskonałym narzędziem zabezpieczającym przed zatorami płatniczymi.

Automonitorowanie

To usługa umożliwiająca śledzenie informacji o własnej firmie w rejestrze BIG InfoMonitor, a w szczególności o tym: kto interesuje się Twoją firmą i pobrał o niej raport, czy Twoja firma została wprowadzona do rejestru BIG InfoMonitor, czy nastąpiła aktualizacja informacji gospodarczych na temat Twojej firmy.

Włączając automonitorowanie w BIG InfoMonitor można zawsze trzymać rękę na pulsie i szybko wyjaśnić ewentualne negatywne wpisy o Twojej firmie lub skontaktować się z kontrahentem, który sprawdzał Twoją wiarygodność finansową. Potencjalnie może to być Twój nowy partner biznesowy.

Raport o Sobie z Rejestru BIG

Z Raportu o Sobie (o własnej firmie) dowiesz się jakie informacje na Twój temat znajdują się w bazie BIG InfoMonitor. Mogą one pochodzić z różnych sektorów gospodarki m.in. dostawców usług masowych, instytucji finansowych oraz firm sektora MŚP. Jeżeli dane zawarte w bazie są nieprawdziwe, można żądać od wierzyciela ich zmiany lub usunięcia.

Raport z Rejestru Zapytań w bazie BIG

Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto szukał informacji o Twojej firmie w naszej bazie, ten raport jest dla Ciebie. Pokazuje on zakres informacji udostępnionych o Twojej firmie oraz wskazuje podmioty, które te dane otrzymały. Raport zawiera informacje o zapytaniach z ostatnich 12 miesięcy.

Odzyskiwanie należności i prewencja

Wpis negatywnej informacji do Rejestru Dłużników BIG

Wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor możesz dokonać, jeżeli zaległość jest przeterminowana powyżej 30 dni oraz opiewa na kwotę minimum 200 zł w przypadku konsumenta lub minimum 500 zł w przypadku przedsiębiorcy. Wpisanie dłużnika do rejestru dłużników oznacza, że o zaległościach finansowych dowiedzą się m.in.: banki, pożyczkodawcy, firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe czy leasingowe, które korzystają z bazy BIG InfoMonitor.

W konsekwencji firmy te mogą odmówić dłużnikowi kredytu, pożyczki, leasingu czy nawet podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Takie utrudnienia bardzo skutecznie mobilizują do spłaty zaległości. Wpis jest również ostrzeżeniem innych uczestników rynku o nieuczciwym kontrahencie.

Wysłanie powiadomienia do dłużnika o wpisie do rejestru BIG InfoMonitor

Zastosowane szybko tj. do 3 miesięcy od powstania zadłużenia, powiadomienie o wpisie pozwala odzyskać nawet do 90% długu. Nasz zespół wysyła je do dłużnika na zlecenie wierzyciela. Możemy tego dokonać na kilka sposobów: wysyłka listem poleconym, zwykłym, sms-em lub e-mailem. Powiadomienie informuje dłużnika m.in. o konsekwencjach wpisu do rejestru dłużników BIG InfoMonitor i tym samym skutecznie mobilizuje do uregulowania zobowiązania.

Wysłanie ustawowego wezwania do zapłaty

Wpis dłużnika do rejestru dłużników BIG InfoMonitor musi być poprzedzony wezwaniem do zapłaty. BIG InfoMonitor może to zrobić w Twoim imieniu. Wysłanie wezwanie do zapłaty na papierze firmowym BIG InfoMonitor skutecznie mobilizuje dłużnika do spłaty zobowiązania, pokazując że o Twoje finanse dba także zewnętrzna firma. Średnio 30% dłużników reguluje swoje należności po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to narzędzie informujące kontrahentów o współpracy z BIG InfoMonitor i możliwych konsekwencjach niezapłacenia zobowiązania. Udostępniana jest w formie elektronicznej lub tradycyjnego stempla, który Klienci BIG InfoMonitor przystawiają na swoich fakturach czy umowach. Pieczęć mobilizuje i dyscyplinuje kontrahentów do regularnego i terminowego wywiązywania się z zobowiązań, a tym samym jest doskonałym narzędziem chroniącym Twoją firmę przed zatorami płatniczymi. Sprawia, że dokumenty opatrzone pieczęcią wyróżniają się i tym samym są opłacane w pierwszej kolejności.

Potwierdzanie wiarygodności

Wpis pozytywnej informacji gospodarczej o kontrahencie

Wpis informacji pozytywnej polega na wprowadzeniu przez wierzyciela do rejestru BIG InfoMonitor informacji na temat wywiązywania się z zobowiązań przez kontrahenta. Może nim być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Od chwili spełnienia świadczenia z tytułu zobowiązania nie może upłynąć więcej niż 12 miesięcy. Dokonanie wpisu informacji pozytywnych jest ważnym narzędziem budowania pozytywnych relacji z kontrahentami i zaufania na rynku.

Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo

Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo potwierdza, że Twoje przedsiębiorstwo nie ma zgłoszonych długów w żadnej z trzech baz: BIG InfoMonitor, Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP), a tym samym jest rzetelnym partnerem w biznesie. Certyfikat wzmacnia zaufanie do Twojej firmy i może być ważnym argumentem w negocjacjach handlowych oraz w budowaniu wizerunku firmy.